informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Cadel Srl, als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna te noemen "Verantwoordelijke"), doet deze mededeling aan de belanghebbende in overeenstemming met de Europese en Italiaanse regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) benoemd, met wie de betrokkene schriftelijk contact kan opnemen op het volgende adres: [email protected]


Doel en rechtsgrondslag van de verwerking


Als u zich op deze dienst abonneert, verwerkt Cadel Srl de verzamelde persoonsgegevens om u een e-mailnieuwsbrief te sturen met informatie over haar producten of diensten, alsmede promoties of uitnodigingen voor evenementen waaraan u kunt deelnemen. De rechtsgrondslag is de noodzaak voor het nastreven van bovengenoemd doel.


Bewaartermijn van de gegevens


De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart de gegevens totdat de dienst wordt beëindigd of totdat het verzoek om uitschrijving is gedaan, al naar gelang wat zich het eerst voordoet.


Aard van de gegevensverstrekking en gevolgen in geval van weigering


Het verstrekken van gegevens is facultatief, maar weigering ervan maakt het onmogelijk zich voor deze dienst in te schrijven.


Reikwijdte van de gegevensverstrekking en categorie van ontvangers


De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gegevens niet verspreiden; deze zullen alleen worden meegedeeld aan interne functionarissen die gemachtigd zijn deze te verwerken uit hoofde van hun respectieve taken, alsmede aan beroepsbeoefenaren, bedrijven of andere derden die activiteiten op het gebied van outsourcing verrichten en die derhalve bij contract of andere rechtshandeling als gegevensverwerkers zijn aangewezen.


Doorgifte van gegevens aan een derde land en/of een internationale organisatie


Persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan niet-Europese derde landen of aan internationale organisaties.


Rechten van de betrokken personen


De betrokkene heeft het recht zich te allen tijde voor deze dienst uit te schrijven en kan de verantwoordelijke voor de verwerking ook verzoeken om toegang tot zijn persoonsgegevens en om correctie ervan indien zij onjuist zijn, om verwijdering ervan of om beperking van de verwerking ervan indien aan de voorwaarden is voldaan, alsmede om een kopie te ontvangen. Om zijn of haar rechten te doen gelden, kan de betrokkene gebruikmaken van het hier beschikbare formulier en het toezenden aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende adres: [email protected]. De betrokkene heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit persoonsgegevens(www.garanteprivacy.it).